Specjalistyczna wiedza

Jednym z najważniejszych celów programu ICPA jest skuteczne przekazanie wiedzy studentom, absolwentom, doktorantom i pracownikom naukowym uczelni wyższych i innych instytucji akademickich w zakresie praktycznych i teoretycznych aspektów przedsiębiorczości akademickiej oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej typu spin-off lub spin-out.

W obszarze działań gospodarczych prowadzonych na styku sfery rynkowej i akademickiej, określanych jako przedsiębiorczość akademicka, pojęcia firm typu spin-off i spin-out odnoszą się do przedsiębiorstw, które powstają w środowiskach akademickich w celach komercjalizacji technologii, wyników prac badawczych oraz transferu wiedzy z uczelni do gospodarki.

Określone w ramach badań OECD charakterystyczne cechy firm typu spin-off i spin-out to:


 • Założenie działalności gospodarczej przez studentów, absolwentów, doktorantów lub pracowników naukowych
 • Oparcie działalności gospodarczej na specjalistycznej wiedzy lub korzystanie z wyników prac badawczych
 • Rozpoczęcie działalności przy wsparciu specjalnych programów, dotacji lub instytucji promujących przedsiębiorczość akademicką

Zarówno firmy spin-out (zakładane przez osoby ze środowisk akademickich jako podmioty całkowicie niezależne od macierzystych uczelni) jak i spin-off (często bardziej powiązane z macierzystymi uczelniami w zakresie własności intelektualnej lub komercjalizacji technologii, czy też w strukturze udziałowej) są od drugiej połowy XX wieku głównym napędem rozwoju światowej gospodarki opierającej się na wiedzy.

Większość obecnie wiodących firm w każdym niemal sektorze rynku powstało jako przedsięwzięcia akademickie, zakładane, a następnie rozwijane przez zdolnych i ambitnych studentów, absolwentów, doktorantów lub pracowników naukowych (najbardziej znane przykłady to firmy takie jak Microsoft, założony przez studentów, czy Google, założony przez doktorantów).

W celu umożliwienia oparcia działania nowopowstających podmiotów gospodarczych, zakorzenionych w środowiskach akademickich, na odpowiednich fundamentach teoretycznej i praktycznej wiedzy, Centrum ICPA oferuje:


 • Zasoby specjalistycznej wiedzy dot. przedsiębiorczości akademickiej, dostępne w formie skondensowanych pakietów tematycznych, gotowych do pobrania jako interaktywne materiały dydaktyczne e-learning.
 • Realizację profesjonalnego, certyfikowanego szkolenia w obszarze przedsiębiorczości akademickiej, prowadzonego przez specjalistów w trybie zdalnym na platformie e-learning z komponentem specjalistycznych konsultacji (instytucją certyfikującą część programu szkoleniowego jest Instytut EITCI w Brukseli).

Jako uzupełnienie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, jej uwarunkowań i technologii wspierających, Centrum ICPA oferuje także dostęp do zasobów towarzyszących w postaci:


 • Analiz i raportów w zakresie przedsiębiorczości akademickiej w kraju i za granicą wraz ze studiami przypadków
 • Analiz i raportów w zakresie badań rynkowych w wybranych sektorach gospodarki krajowej i zagranicznej
 • Analiz i raportów dotyczących uwarunkowań prawnych dla telepracy w kraju, Unii Europejskiej i na świecie

Zawartość programowa specjalistycznych zasobów wiedzy i certyfikowanego szkolenia w obszarze nowoczesnej przedsiębiorczości akademickiej oraz informatyki biznesowej obejmuje łącznie 90 godzin podzielonych na 6 bloków tematycznych:


 • Proceduralno-prawne aspekty przedsiębiorczości akademickiej
  1. Przedsiębiorczość akademicka (podstawy mikroekonomii i przedsiębiorczości zorientowanej specjalistycznie, typologia podmiotów gospodarczych, inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii, źródła finansowania: business angels, seed capital, venture capital, praktyczne aspekty działalności w modelach spin-off oraz spin-out, innowacyjność w przedsiębiorczości akademickiej, wdrażanie wyników prac badawczych w perspektywie technicznej i nietechnicznej, narzędzia analizy: PEST, SWOT/TOWS, planowanie strategiczne, biznes plan)
  2. Prawo gospodarcze i ochrona własności intelektualnej (akty prawne regulujące przedsiębiorczość akademicką, rola uczelni wyższych w kształtowaniu przestrzeni społeczno-gospodarczej w myśl Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, prawo własności intelektualnej, przedmiotowy zakres własności intelektualnej, pojęcie dóbr niematerialnych, katalog normatywnych źródeł praw własności intelektualnej w prawie polskim i międzynarodowym, prawo autorskie i prawa pokrewne, przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, pojęcie utworu oraz artystycznych wykonań objętych ochroną, twórca jako podmiot praw autorskich, pojęcie współautorstwa, twórczość naukowa, zbiorowa i pracownicza, autorskie prawa osobiste i prawa majątkowe, odpowiedzialność karna, prawo patentowe, zakres przedmiotowy ustawy prawo własności przemysłowej i źródła prawa, pojęcie wynalazku, wynalazki niepodlegające opatentowaniu, przesłanki zdolności patentowej, prawa osobiste twórcy do wynalazku, prawa majątkowe, prawo twórcy do wynagrodzenia, prawo do patentu, rodzaje patentów, procedury patentowe, ograniczenia prawa patentowego, przeniesienie praw, umowy licencyjne, umowy transferu technologii, międzynarodowa ochrona patentowa, Europejski System Patentowy)
  3. Fundusze europejskie (struktura programów wdrażających środki unijne oraz pozaunijne środki europejskie, programy POKL, POIG, POIŚ, RPO, RPW, PT, POEWT, cele, priorytety, dokumenty programowe, krajowy system informatyczny, statystyki dostępności i wydatkowania środków, praktyczne instrukcje pozyskiwania środków na nową działalność gospodarczą, przygotowywanie dokumentacji projektowej i wniosków, budżetowanie, rozliczanie projektów, obsługa generatorów, zasady wizualizacji)
 • Zastosowania informatyki w biznesie
  1. E-zarządzanie (podstawy zarządzania, systemy zarządzania projektami, w tym Microsoft Project, systemy zarządzania zasobami ERP, systemy zarządzania klientami CRM, komplementarnych systemy inteligencji biznesowej BI, systemy telepracy i współpracy grupowej on-line typu RTC w warstwie oprogramowania i sprzętu, systemy Google Apps oraz Microsoft Sharepoint, współdzielenie dokumentów i kalendarza, wykorzystanie technologii VoIP)
  2. E-marketing (plan marketingowy, tworzenie serwisów internetowych, systemy zarządzania treścią serwisów internetowych, systemy kontekstowej reklamy internetowej, w tym Google AdWords, rodzaje kampanii internetowych, formy reklamy internetowej, modele rozliczeniowe kampanii internetowych, konwersje, analiza ruchu internetowego, techniki pozycjonowania treści SEM/SEO, projektowanie grafiki komputerowej, obsługa narzędzi graficznych Adobe, ewaluacja działań marketingowych)
  3. E-biznes (elektroniczna gospodarka, usługi i systemy elektronicznej bankowości, podpis cyfrowy i systemy bezpieczeństwa informatycznego, materiały przygotowane przez Bank Zachodni WBK SA, obejmujące przewodnik po usługach bankowości elektronicznej, pakietach dla firm i zabezpieczeniach stosowanych przez Bank)

Szczegółowy program zawartości merytorycznej poszczególnych bloków tematycznych dostępny jest po kliknięciu na nazwę każdego bloku w powyższej liście, lub też w formie programowego dokumentu PDF do pobrania.

Wiedza uzyskana w ramach powyższego programu (w formie pobranych pakietów szkoleniowych lub na drodze ukończenia komplementarnego, certyfikowanego szkolenia e-learning) może stać się nie tylko istotną podstawą prawidłowego funkcjonowania nowego podmiotu przedsiębiorczości akademickiej, ale stanowić może również uzupełnienie zakresu kluczowych kompetencji przydatnych na rynku pracy, w szczególności w kierunku kariery na stanowiskach menadżerskich i kierowniczych.

Wsparcie w tym oraz we wszystkich innych aspektach funkcjonowania Internetowego Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej ICPA jest dostępne całkowicie bezpłatnie dla wszystkich osób z grupy docelowej programu, tj. studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników naukowych uczelni wyższych lub innych instytucji akademickich - po dokonaniu rejestracji w portalu.

Działania wspierające Internetowego Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej są współfinansowane w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki ze środków Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.