Program certyfikacyjny

Informatyczny program certyfikacyjny nowopowstałych podmiotów gospodarczych, EITCI Business Information, jest istotnym elementem wsparcia przedsiębiorczości akademickiej, realizowanym w ramach Internetowego Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej.

Program certyfikacyjny EITCI BI ma międzynarodowy charakter i wdrażany jest terenie całej Unii Europejskiej przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej w Brukseli. Koszt procedury certyfikacyjnej, która wraz z odpowiednim szkoleniem jest w pełni dofinansowana w ramach programu ICPA, w krajowej ofercie komercyjnej wynosi 3600 zł).

Certyfikaty informatyczne EITCI Business Information mają na celu zapewnienie międzynarodowego standardu potwierdzającego wysoki poziom stosowania zaawansowanych technologii informatycznych w działalności gospodarczej. Program certyfikacyjny EITCI Business Information realizowany jest równolegle z innymi programami certyfikacyjnymi w różnych dziedzinach informatyki przez Instytut EITCI na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, m.in. w Polsce.

Certyfikat informatyczny EITCI Business Information

Certyfikaty informatyczne EITCI BI stanowią formalne poświadczenie stosowania przez osoby prowadzące działalność gospodarczą zaawansowanych rozwiązań informatycznych w obszarze biznesowym. Wiele technologii informatycznych (w szczególności w zakresie zastosowań sieciowych i Internetu) stanowi obecnie konieczny element efektywnego świadczenia usług w niemal każdym sektorze nowoczesnej gospodarki. Firmy, które nie posługują się na odpowiednim poziomie technologiami informatycznymi i Internetem przy świadczeniu swoich usług i dostarczaniu produktów są stopniowo całkowicie wykluczane z obrotu gospodarczego. Oferowane w ramach Internetowego Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej w 100% dofinansowany program certyfikacyjny EITCI Business Information stanowi podbudowę programową do bardziej specjalistycznych programów certyfikacyjnych w zakresie systemów informatycznych dla zarządzania w biznesie, systemów bezpieczeństwa informatycznego, systemów komunikacji i współpracy grupowej, narzędzi projektowania graficznego, oraz wielu innych dziedzin informatyki stosowanej.

Certyfikaty informatyczne EITCI BI mają charakter międzynarodowy i są formalnym poświadczeniem nabytych przez osoby prowadzące firmy kwalifikacji do stosowania na szeroką skalę technologii informatycznych w swojej działalności gospodarczej. Takie poświadczenie jest istotne z punktu widzenia nowoczesnej gospodarki zarówno w sektorze technologii informatycznych jak i we wszystkich innych sektorach gospodarki, w których technologie informatyczne odgrywają ważną rolę, podnosząc poziom skuteczności i wiarygodności firmy w obrocie gospodarczym. Formalny certyfikat europejskiego programu EITCI stanowi też dla firmy dodatkową wartość w kryteriach przetargowych lub przy ubieganiu się o realizację bardziej złożonych zleceń, wymagających sprawnej koordynacji działań, efektywnej komunikacji i wysokiej produktywności.

Certyfikat informatyczny EITCI może stanowić uzupełnienie innych formalnych certyfikacji i akredytacji (np. certyfikacji względem norm jakości zarządzania ISO, lub bardziej specjalistycznych certyfikacji i akredytacji branżowych), podnosząc tym samym konkurencyjność firmy na międzynarodowym i krajowym rynku gospodarczym.

Certyfikaty informatyczne EITCI BI nadawane są imiennie osobom prowadzącym firmy w formie działalności gospodarczej w krajowej realizacji programu przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli w języku angielskim wraz z odpisem w języku polskim za pośrednictwem Informatycznego Centrum Szkoleniowego CompLearn. Certyfikaty umożliwiają weryfikację elektroniczną wraz z pełnym dostępem do szczegółowych suplementów dotyczących merytorycznej zawartości zrealizowanego programu certyfikacyjnego.

Wsparcie w tym oraz we wszystkich innych aspektach funkcjonowania Internetowego Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej ICPA jest dostępne całkowicie bezpłatnie dla wszystkich osób z grupy docelowej programu, tj. studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników naukowych uczelni wyższych lub innych instytucji akademickich - po dokonaniu rejestracji w portalu.

Działania wspierające Internetowego Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej są współfinansowane w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki ze środków Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.