Informacje o programie ICPA

Program ICPA

Internetowe Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej ICPA to niekomercyjny program wspierania rozwoju nowoczesnej przedsiębiorczości akademickiej w kraju.

Program ICPA, stanowi element realizacji Strategii Lizbońskiej i Narodowej Strategii Spójności w zakresie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Program ICPA ma formę internetowego serwisu wspierającego przyszłych przedsiębiorców ze środowisk akademickich, w szczególności studentów ostatnich lat, absolwentów lub pracowników uczelni wyższych, rozważających prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Wśród przewidzianych działań w ramach programu ICPA wyróżnić można następujące obszary bezpłatnego wsparcia studentów, absolwentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych, zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej:


  • Wsparcie rachunkowo-księgowe dla nowopowstających innowacyjnych firm poprzez udostępnienie usług księgowych na preferencyjnych warunkach.
  • Specjalistyczna wiedza, konieczna do otworzenia i efektywnego prowadzenia firmy w zakresie procedur, prawa gospodarczego i patentowego, przedsiębiorczości, technologii informatycznych (IT), źródeł finansowania - do pobrania w formie skondensowanych pakietów informacyjnych z możliwością zdalnej realizacji i ukończenia certyfikowanego szkolenia z przedsiębiorczości akademickiej w trybie e-learning.
  • Dotacje unijne dla nowopowstających innowacyjnych firm akademickich (w tym dostęp do przykładowych wniosków, które otrzymały dofinansowanie, szczegółowych informacji w zakresie procedur aplikowania, programów, instrukcji oraz konkursów na dotacje).
  • Specjalistyczna wiedza, konieczna do otworzenia i efektywnego prowadzenia firmy w zakresie procedur, prawa gospodarczego i patentowego, przedsiębiorczości, technologii informatycznych (IT), źródeł finansowania - do pobrania w formie skondensowanych pakietów informacyjnych z możliwością zdalnej realizacji i ukończenia certyfikowanego szkolenia z przedsiębiorczości akademickiej w trybie e-learning.
  • Doradztwo on-line w postaci świadczonych przez specjalistów usług konsultingowych w trybie zdalnym przez Internet w zakresie procedur i prawa gospodarczego, ochrony patentowej, źródeł finansowania, strategii marketingowych oraz wykorzystania technologii informatycznych w prowadzeniu firmy.
  • Program certyfikacyjny dla nowopowstających firm w zakresie zastosowań technologii informatycznych w biznesie (europejski program EITCI BI, wdrażany międzynarodowo przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej z siedzibą w Brukseli o wartości 3600 zł w krajowej ofercie komercyjnej).
  • Sieć współpracy dla nowopowstałych firm w zakresie transferu wiedzy i technologii przy udziale instytucji otoczenia biznesu, sfery akademickiej, izb branżowych i zagranicznych izb handlowych, stwarzająca perspektywy dla pierwszych kontraktów na rynkach w kraju i za granicą.
Program ICPA

Grupą docelową programu ICPA są studenci (w tym studenci studiów doktoranckich), absolwenci a także pracownicy naukowi i dydaktyczni uczelni wyższych. Poza bezpośrednim wsparciem kierowanym do osób zakładających firmy typu spin-off lub spin-out, bardzo ważnym elementem strategii programu ICPA, jest promocja postaw progospodarczych w środowiskach akademickich. W tym kontekście w programie ICPA prowadzona jest szeroko zakrojona akcja informacyjno-promocyjna, skierowana do studentów, absolwentów i pracowników uczelni wyższych. Akcja informacyjno-promocyjna prowadzona w pierwszej, dolnośląskiej edycji programu ICPA przewiduje dotarcie do ponad 100 tysięcy studentów, absolwentów i pracowników z bezpośrednim przekazem ulotek informacyjnych oraz za pośrednictwem organizacji studenckich i dziekanatów uczelni. Ponadto w programie ICPA prowadzona jest dystrybucja plakatów promocyjnych i broszur informacyjnych na wszystkich uczelniach wyższych w województwie, a także zorganizowane zostały stanowiska informacyjne na wybranych, największych uczelniach. W programie zaplanowano emisję ponad 10 milionów promocyjnych spotów reklamy internetowej, skierowanej kontekstowo do studentów, absolwentów i pracowników uczelni wyższych na terenie woj. dolnośląskiego. Program ICPA został objęty patronatem medialnym przez największy portal studencki dlaStudenta.pl.

Program ICPA

Program ICPA realizowany jest obecnie w swojej pierwszej edycji przez krajowe konsorcjum naukowo-przemysłowe na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w woj. dolnośląskim realizowane poprzez certyfikowane szkolenia, usługi doradcze i kampanię informacyjną" przy dofinansowaniu ze środków Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej, za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.2 "Transfer wiedzy", Poddziałanie 8.2.1 "Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw"). Liderem konsorjum realizującego program ICPA jest Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn przy CompSecur sp. z o.o., natomiast partnerem - krajowa sieć naukowa KBN LFPPI. Instytucją certyfikującą w programie ICPA jest Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli, a patronem medialnym jest największy w kraju portal studencki dlaStudenta.pl.

Program ICPA

Medium funkcjonowania Internetowego Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej jest rozbudowany portal, oferujący poza zasobami informacyjnymi, zintegrowaną platformę szkoleniową i konsultingowo-doradczą, umożliwiającą udzielanie bezpośredniego wsparcia on-line.

Dokumenty do pobrania:

Wszystkie zasoby Internetowego Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej, oraz wszystkie objęte programem bezpośrednie działania wspierające są, dzięki współfinansowaniu programu ze środków Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej, dostępne całkowicie bezpłatnie dla studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników naukowych uczelni wyższych lub innych instytucji akademickich, po dokananiu imiennej rejestracji w portalu.