Forum

Forum Tematy Wpisy Ostatni wpis
Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych dla nowopowstających firm klasyfikujących się w ramach przedsiębiorczości akademickiej (w szczególności firm typu spin-off oraz spin-out). Materiały doradczo-informacyjne obujmują szczegółowe informacje w zakresie procedur aplikowania oraz dokumentacji różnych programów operacyjnych (stanowiących elementy systemu funkcjonowania funduszy unijnych), bazy aktualnych konkursów na dotacje w ramach różnych programów operacyjnych, jak również dostęp do przykładowych wniosków, które już otrzymały dofinansowanie.
Doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych na założenie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Praktyczne aspekty wnioskowania o przyznanie dotacji, etapy na ścieżce do uzyskania dofinansowania, zasady realizacji form wsparcia, przegląd wybranych konkursów, przykłady dotowanych firm.
3 3 8 lat 50 tygodni temu
przez admin
Doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych na zaawansowane projekty, planowane do realizacji w ramach przedsiębiorczości akademickiej. Obejmuje szczegółowe informacje dot. 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, będącego główną osią wdrażania Strategii Lizbońskiej oraz systemem funduszy finansujących działania B+R (badawczo-rozwojowe) podejmowane na terenie Unii Europejskiej. Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP), programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), inne projekty i programy finansowane ze środków unijnych, fundusze europejskie na wsparcie uzyskania ochrony własności przemysłowej (działanie 5.4.1 PO IG), zbiór referencyjny instytucji oraz serwisów informacyjnych.
11 11 8 lat 50 tygodni temu
przez admin
Doradztwo w obszarze przedsiębiorczości akademickiej. Obejmuje zagadnienia formalizacji akademickiej działalności gospodarczej w ramach form spółek spin-off (organizacyjnie i kapitałowo powiązanych z uczelnią macierzystą) oraz spółek spin-out (organizacyjnie niezależnych od uczelni), procedur i procesów patentowych, oraz ochrony innego rodzaju własności przemysłowych związanych z komercjalizacją wiedzy i wyników badań.
Doradztwo w zakresie praktycznych aspektów przedsiębiorczości akademickiej, dotyczące tworzenia spółek typu spin-off lub spin-out i określania ich relacji z macierzystymi uczelniami wyższymi. Wyeksponowanie różnić pomiędzy firmą spin-off, a firmą spin-out, określenie ram umów spółek oraz umów licencyjnych dot. własności intelektualnej (w ramach prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej). Wzory umów.
8 8 9 lat 5 dni temu
przez admin
Doradztwo w zakresie procedur ochrony własności przemysłowej, obejmuje zagadnienia proceduralno-formalne dotyczące procesów zgłoszeń patentowych na poziomie krajowym i europejskim. Doradztwo skupia się w obszarze praktycznych aspektów działania Urzędu Patentowego RP, w tym procedur zgłoszeniowych wynalazków i wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych.
21 21 9 lat 4 dni temu
przez admin
Informacje na temat wsparcia udzialnego w programie ICPA, tablica ogłoszeniowa, pomoc techniczna w obsłudze portalu oraz ogólna dyskusja społeczności przedsiębiorców akademickich w programie ICPA.
Pytania i odpowiedzi w zakresie szczegółowych informacji nt. wsparcia udzialnego w programie ICPA.
0 0 n.d.
Na tablicy ogłoszeniowej programu ICPA możliwe jest zamieszczanie wszelkich ogłoszeń, które mogą mieć związek z przedsiębiorczością akademicką.
0 0 n.d.
Forum ogólne, przeznaczone do swobodnej wymiany opinii przez osoby korzystające z zasobów programu ICPA.
0 0 n.d.
Pytania i odpowiedzi dotyczące technicznych aspektów funkcjonowania portalu programu ICPA.
0 0 n.d.