Doradztwo on-line

Przejdź do portalu doradztwa on-line Internetowego Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej.

Bardzo istotnym uwarunkowaniem działalności gospodarczej, a w szczególności specjalistycznej przedsiębiorczości akademickiej jest duża złożoność procedur biurokratycznych oraz gospodarczych przepisów prawnych związanych z ochroną własności intelektualnej, patentami, transferem i komercjalizacją wiedzy, technologii oraz wyników prac badawczych.

Funkcjonujące obecnie w Polsce równolegle, krajowe systemy prawne wraz z nakładającymi się na nie regulacjami prawa wspólnotowego stwarzają w obszarze działalności gospodarczej zarówno zagrożenia jak i nowe możliwości. Do najważniejszych obszarów należą tu problemy interpretacyjne związane z krajową i unijną ewidencją podatkową oraz rozliczeniami samych podatków, kwestie optymalności krajowych i unijnych wehikułów organizacyjnych oraz form prawnych działalności gospodarczej, jak również różne systemy ochrony patentowej i prawa własności intelektualnej.

Centrum ICPA oferuje w obszarze kwestii prawno-proceduralnych, prowadzone przez specjalistów doradztwo on-line z uwzględnieniem zróżnicowania nadrzędnych dyrektyw unijnych z regulacjami krajowymi (często jeszcze nie w pełni dostosowanymi) w zakresie:


  • Uwarunkowań proceduralnych działalności gospodarczej w systemach prawnych w kraju i w Unii Europejskiej
  • Uwarunkowań prawa gospodarczego, prawa autorskiego, prawa ochrony własności intelektualnej oraz prawa pracy (w tym telepracy) funkcjonującego w kraju i w Unii Europejskiej
  • Uwarunkowań proceduralno-prawnych dot. komercjalizacji wiedzy i transferu technologii oraz wyników prac badawczych, jak również prawnej ochrony patentowej w kraju i w Unii Europejskiej

Ponadto Centrum ICPA oferuje specjalistyczne usługi konsultingowe-doradcze, w zakresie:


  • Źródeł finansowania działalności gospodarczej w postaci dotacji (w tym funduszy unijnych), kapitału prywatnego (fundusze typu business angels, seed capital, venture capital), publicznych ofert giełdowych (IPO), pomostowych programów wsparcia, specjalnych funduszy pożyczkowych (w zakresie programów Banku Inwestycji Gospodarczych i innych)
  • Planowania i realizacji skutecznych strategii marketingowych i kampanii public relations (PR), przy wykorzystaniu nowoczesnych mediów komunikacyjnych (w tym zaawansowanych systemów kontekstowej reklamy internetowej, kierowania demograficznego i biznesowego, działań typu SEM/SEO)
  • Wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym systemów zarządzania projektami, zasobami (ERP), klientami (CRM), komplementarnych systemów inteligencji biznesowej (BI), systemów telepracy i współpracy w czasie rzeczywistym (RTC), systemów bezpieczeństwa informatycznego, systemów bazodanowych, systemów zarządzania treścią serwisów internetowych, technologii tworzenia portali internetowych i ich hostingu, projektowania grafiki komputerowej i obsługi narzędzi graficznych
  • Raportów z badań oraz analiz dotyczących określonych aspektów przedsiębiorczości akademickiej, uwarunkowań technologicznych oraz sytuacji na wybranych rynkach krajowych i międzynarodowych
  • Planowania rozwoju eksportu lub importu usług i produktów przy współpracy z zagranicznymi izbami gospodarczymi oraz przy wsparciu finansowym w ramach specjalnego programu celowego PARP "Paszport do eksportu"

Wsparcie w tym oraz we wszystkich innych aspektach funkcjonowania Internetowego Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej ICPA jest dostępne całkowicie bezpłatnie dla wszystkich osób z grupy docelowej programu, tj. studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników naukowych uczelni wyższych lub innych instytucji akademickich - po dokonaniu rejestracji w portalu.

Działania wspierające Internetowego Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej są współfinansowane w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki ze środków Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.